йога украина

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Наведений нижче текст є офіційною публічною пропозицією, (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) укласти Публічний Договір на надання послуг по заняттю йогою в студії "KAYA-YOGA" (надалі – Договір).

Виконавець укладає Договір про надання послуг по заняттю йогою шляхом публікації Публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на Сайті http://kaya-yoga.com/, і подальшим прийняттям її умов Клієнтом, виражених повним і беззастережним Акцептом оферти, тобто здійсненням Клієнтом оплати послуг Виконавця, що означає підтвердження Клієнта про ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень Клієнта щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цього Договору. Перед прийняттям умов цього Договору на сайті http://kaya-yoga.com/ уважно прочитайте цю Оферту.

1. Визначення понять

1.1 Абонемент – документ, що надає право фізичній особі отримати послуги, визначені цим Договором, в тому обсязі, за який Клієнтом сплачено гроші.

1.2 Виконавець – фізична особа-підприємець Сікорська Ірина Вікторівна, дата та номер запису про проведення державної реєстрації – 23.02.2005 року, № 2 479 000 0000 000531.

1.3 Клієнт – фізична особа та/або платник єдиного податку, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Договору (особа, яка здійснила акцепт Оферти) в порядку визначеному цим Договором.

1.4 Сторони – Виконавець та Клієнт.

1.5 Сайт - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою http://kaya-yoga.com/ та призначений для надання інформації щодо послуг, які надаються Виконавцем, на підставі цього Договору.

1.6 Послуга – обраний Клієнтом, з-поміж опублікованого на сайті http://kaya-yoga.com/ переліку, вид занять йогою, що надаються Виконавцем Клієнту згідно сплаченого останнім Абонементу, щодо якої вказується ціна, назва, опис.

1.7 Контент - послуги, що представлені на сайті http://kaya-yoga.com/ в електронному (цифровому) форматі, що включає в себе текстові, зображувальні, аудіо або інші файли, що надані у різних форматах та призначені для використання Клієнтом в особистих цілях шляхом відтворення (перегляду) на обладнанні Клієнта.

1.8 Представник Клієнта – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення або інший документ, що свідчить про укладання Договору з Виконавцем.

1.9 Прейскурант – документ, що містить інформацію щодо переліку видів та вартості Абонементів та/або разових занять йогою, розміщений на Сайті Виконавця.

1.10 Розклад занять – графік занять йогою, згідно якого Виконавцем надаються Клієнту послуги. Розклад розміщується на сайті Виконавця http://kaya-yoga.com/

1.11 Студія йоги – он-лайн платформа надання Виконавцем послуг та/або чітко визначене Виконавцем місце надання ним послуг. Назва студії "Kaya-yoga".

1.12 Правила Студії йоги – документ, що містить інформацію щодо правил надання Виконавцем послуг та правил поведінки Клієнта як в он-лайн, так і в оффлайн Студії йоги. Правила Студії йоги є невід’ємним додатком до цього Договору.

1.13 Інструктор – обрана на розсуд Виконавця особа, яка за дорученням останнього безпосередньо надає послуги з занять йогою Клієнту Виконавця.

2. Предмет договору

2.1 Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Клієнту послугу, а Клієнт зобов'язується прийняти послугу та сплатити її вартість.

2.2 Послуга замовляється Клієнтом виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.3 Клієнт гарантує Виконавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

2.4 Виконавець зобов’язується протягом строку дії цього Договору надавати Клієнту послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами Студії йоги.

2.5 Перелік видів Послуг, вартість, терміни і місця їх надання вказані на Сайті Виконавця. Клієнт погоджується з тим, що Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Оферту та/або вартість та/або терміни та/або місця надання Послуг. Повідомлення Клієнта про зміну Оферти та/або вартості та/або термінів та/або місць надання Послуг здійснюється Виконавцем шляхом розміщення тексту змін нової редакції цього Договору на Сайті Виконавця. Будь-які зміни цього Договору стають обов'язковими для сторін з дати їх розміщення на Сайті Виконавця, якщо тільки в самій Оферті або тексті змін не вказана інша дата набрання ними чинності.

3. Права та обов’язки сторін

3.1 Виконавець зобов'язаний:

3.1.1 Забезпечити надання Клієнту послуг за умови дотримання останнім Правил Студії йоги та умов цього Договору.

3.1.2 Після здійснення Клієнтом оплати вартості абонементу в повному обсязі активувати абонемент Клієнта.

3.2 Виконавець має право:

3.2.1 Вимагати від Клієнта дотримання Правил Студії йоги.

3.2.2 Вимагати медичну довідку про стан здоров'я Клієнта, на підставі якої приймається рішення про можливість (неможливість) надання Послуг.

3.2.3 Відмовити Клієнту в доступі в Студію (призупинити надання Послуг за цим Договором) при наявності явних ознак того, що Клієнт знаходиться в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, або намагається пронести на територію Студії будь-які види зброї, вибухові, або отруйні речовини або інші предмети, обіг яких заборонено або обмежено на території України. При цьому вартість пропущеного через це заняття в Студії Клієнту не повертається, а залишається у Виконавця, в якості штрафу, стягнутого з Клієнта за порушення цього Договору та Правил Студії.

3.2.4 Вимагати від Клієнта припинення дій, що порушують Правила Студії, а в разі ігнорування зауважень представників Виконавця – вимагати, щоб Клієнт покинув студію та/або закрити доступ до он-лайн Студії для такого Клієнта. При цьому вартість пропущеного через це заняття в Студії Клієнту не повертається, а залишається у Виконавця, в якості штрафу, стягнутого з Клієнта за порушення цього Договору та Правил Студії.

3.3 Клієнт зобов'язаний:

3.3.1 Дотримуватись умов цього Договору та Правил Студії йоги.

3.3.2 Оплачувати послуги Виконавця в повному обсязі згідно з Прейскурантом і обраному абонементу в строк не пізніше першого дня початку занять.

3.3.3 При пред'явленні Виконавцем відповідної вимоги, надати Виконавцю медичну довідку про стан здоров'я Клієнта, на підставі якої приймається рішення про можливість (неможливість) надання Послуг Виконавцем.

3.3.4 Негайно повідомляти Виконавця про наявність медичних протипоказань, якщо послуги останнього можуть заподіяти шкоди життю та здоров'ю Клієнта, а так само про протипоказання, які можуть створити загрозу життю або здоров'ю інших клієнтів, Виконавцю і представникам Виконавця. У разі невідповідності стану здоров'я Клієнта вимогам Виконавця та/або необхідного рівня, що дозволяє Виконавцеві забезпечити безпеку Клієнта (оцінюється Виконавцем самостійно), Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору.

3.3.5 Підтвердити, що Клієнт не страждає хронічними серцево-судинними, нервовими, психічними захворюваннями, захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які можуть значною мірою вплинути на стан його здоров'я у зв'язку з підвищеними фізичними навантаженнями під час занять. Клієнт підтверджує, що не страждає захворюваннями шкіри, дихання, імунної системи, інфекційними захворюваннями, іншими захворюваннями, які можуть вплинути на здоров'я інших осіб, які займаються з ним в одному приміщенні. У разі невідповідності стану здоров'я Клієнта вимогам Виконавця та/або необхідного рівня, що дозволяє Виконавцю забезпечити безпеку Клієнта або третіх осіб (оцінюється Виконавцем самостійно), Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору.

3.3.6 Дбайливо ставитися до майна та інвентарю Виконавця, що знаходиться на території Студії йоги, запобігати поломці обладнання та інвентарю. У разі псування майна та інвентарю Виконавця Клієнт зобов'язаний компенсувати завдані збитки на підставі двостороннього акта.

3.4 Клієнт має право:

3.4.1 Відвідувати заняття з йоги в обсязі та у строки, передбачені умовами придбаного абонемента.

3.4.2 Направляти Виконавцеві свої пропозиції та рекомендації щодо покращення надання послуг.

4. Ціна послуг та порядок здійснення оплати

4.1 Ціна послуг міститься в прейскуранті, розміщеному на сайті Виконавця та на рецепції Студії йоги.

4.2 Оплата здійснюється шляхом готівкового або безготівкового розрахунку за вибором Клієнта.

4.3 Клієнт має право здійснити оплату послуг он-лайн за допомогою інвойса. Для цього Клієнту необхідно запросити у Виконавця інвойс, перейти по наданій ссилці, ввести своє ім'я, номер телефону, адресу електронної пошти та суму оплати. Після оплати необхідно зробити скріншот та відправити його Виконавцю в Telegram: +380 98 719 58 80 t.me/KayaYogaStudio_adm.

4.4 Зазначена на Сайті ціна послуг може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку. Ціна на замовлені послуги не підлягає зміні після оплати Клієнтом абонементу.

5. Порядок надання послуг

5.1 Послуги надаються на умовах та в об’ємі, вказаних у цьому Договорі та в Правилах Студії йоги.

5.2 Дія абонемента закінчується в разі відвідування сплаченої кількості занять йогою або в разі закінчення строку дії абонемента, згідно з умовами абонемента, який було придбано.

6. Відповідальність сторін

6.1 Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2 Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та/або здоров’ю Клієнта внаслідок неналежного виконання останнім обов’язків, передбачених цим Договором та/або вимог інструктора та правил Студії йоги.

6.3 Клієнт несе повну відповідальність за стан власного здоров'я.

6.4 Клієнт несе матеріальну відповідальність за псування обладнання та/або майна Виконавця, що розташоване в Студії йоги, за винятком його фізичного зносу.

6.5 Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені Клієнту, в тому числі у зв’язку з тим, що Клієнт не ознайомився та/або несвоєчасно ознайомився з умовами цього Договору та/або Правилами Студії йоги, та/або змінами та доповненнями до них.

6.6 Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, пов’язані з недосконалою роботою Інтернету у випадку надання послуг через он-лайн платформу, та технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних та аварійних робіт службами комунального господарства, у випадку надання послуг оффлайн.

6.7 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили. До таких обставин непереборної сили відносяться: стихійні лиха, аварії, повені, землетруси, епідемії, пожежі, масові заворушення, страйки, революції, військові дії, вступ в силу законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, що прямо або побічно забороняють зазначені в договорі види діяльності, а також будь-які інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем сторін, що перешкоджають виконанню зобов'язань.

6.8 Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

7. Строк дії договору

7.1 Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Клієнтом, в порядку передбаченому цим Договором.

7.2 Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

7.3 Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.

8. Інші умови

8.1 Шляхом акцепту даної оферти, на виконання вимог законодавства про персональні дані, а також законодавства про рекламу, Клієнт вільно, своєю волею і в своєму інтересі дає свою згоду на обробку своїх персональних даних, зазначених при заповненні будь-яких веб-форм на Сайті http://kaya-yoga.com/, а також на сторінках Виконавця в соціальних мережах Facebook, Instagram, а також на отримання рекламної інформації, пов'язаної з наданням Виконавцем послуг (включаючи рекламу) по будь-яких каналах зв'язку, включаючи: SMS-оповіщення, email, голосове повідомлення (далі - розсилка) шляхом заповнення веб-форми на вищевказаному сайті і сторінках у соціальних мережах.

8.2 Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що стосується Клієнта як суб'єкта персональних даних, в тому числі, але не виключно: прізвище, ім'я, по батькові; номера робочого і мобільного телефонів, адреси електронної пошти, а також інші персональні дані (в тому числі отримані за допомогою заповнення будь-якої веб-форми на вищевказаному сайті http://kaya-yoga.com/ і сторінках у соціальних мережах), включаючи спеціальні категорії персональних даних: стан здоров'я.

8.3 Метою обробки (в тому числі метою збору) персональних даних є: укладення, виконання та припинення Виконавцем цивільно-правових договорів на надання послуг з фізичними, юридичними особами, індивідуальними підприємцями; просування послуг Виконавця за допомогою будь-яких засобів зв'язку, а також для забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів.

Додаток № 1
до Публічного Договору
на надання послуг по заняттю
йогою в студії "KAYA-YOGA"

Правила Студії йоги "KAYA-YOGA"

Метою організаторів Кайя-йога Студії є навчання фізичної і психо-емоційної культури методами Йоги. Інструктори Студії мають право відмовити у відвідуванні та навчанні тим учням, які мають інші цілі, а також тим, хто порушує правила Студії. Зверніть увагу ми не навчаємо інструкторів інших йога-напрямків і тих, хто веде заняття з йоги у фітнес-клубах.

Організаційні

Вибір групи для занять або програми навчання здійснюється тільки спільно з провідним інструктором. Це пов'язано з тим, що різні програми занять по-різному впливають на тілесний та емоційний стан практикуючого. Відповідно мають свої обмеження для відвідування.

У групах з теоретичною частиною ( «класична йога 1-7 курс») регулярність відвідування є обов'язковою для переходу на наступний курс навчання. У групах без теоретичної частини ( «кайя-йога») можливо як регулярне, так і вільне відвідування.

При реєстрації в статусі учня студії, обов'язково залишайте свої контакти. У разі форс-мажорних ситуацій, перенесення або скасування занять у нас повинна бути можливість з вами зв'язатися.

Забуті речі зберігаються в студії протягом місяця в «кошику забутих речей». Після прибиральниця віддає їх новим господарям без можливості повернення.

Оплата абонемента «класична йога» здійснюється в повному розмірі до 7 числа поточного місяця.

У разі запізнень або пропусків оплачені заняття не переносяться на наступний місяць.

Учні груп «класична йога» замість пропущених оплачених занять можуть відвідувати групи «кайя-йога» протягом поточного календарного місяця.

У студії можна придбати подарунковий сертифікат на заняття йогою, який діє протягом 3-х місяців від моменту придбання.

Дисциплінарні

Просимо Вас:

Підтримувати доброзичливу і поважну атмосферу під час спілкування в студії.

Не приходити на заняття в стані алкогольного сп'яніння або з запахом спиртних напоїв.

Не застосовувати препарат парфумерію з яскраво вираженим запахом перед заняттями.

Не розмовляти і не відволікати оточуючих в процесі практики.

Не вносити в зал їжу і склянки з напоями.

Не приносити непотрібні для занять речі з собою в зал.

Приходити за 30-10 хвилин до свого заняття. Якщо ви запізнилися і практика вже почалася - пропустіть заняття.

На час практики відключити звук на мобільному телефоні і залишити його за межами залу.

Вирішення робочих і побутових питань по телефону, гучні розмови просимо здійснювати за межами студії.

Для записів під час занять використовувати зошит і ручку, а не гаджети.

Після практики акуратно складати килимок, йога-блок, плед, ремінь, йога-рушник, м'яч, ролл, колесо в шафу для інвентарю на свої місця.

Якщо вам необхідно вийти з заняття перш, ніж воно закінчилося, погоджуйте це з провідним інструктором завчасно.

Не виходьте з інформаційних чатів студії без попереднього сповіщення провідного інструктора або адміністратора.

Забороняється аудіо-, відеозапис занять, а також, фотозйомка під час практики і публікація в соціальних мережах без дозволу адміністратора.

Зверніть увагу

У студії розташована приватна бібліотека. Для учнів всі книги доступні для читання в залі і в лаунж-зоні. Не дозволяється виносити книги за межі студії. Після прочитання повертайте книги на своє місце.

Ми регулярно дезінфікуємо весь інвентар для занять йогою (килимки, м'ячі, блоки, ковдри, ремені, роли, колеса) і обробляємо повітря і поверхні в студії ультрафіолетовим випромінюванням кварцових, бактерицидних ламп.

О нас Йога-классы Расписание Новости Семинары Команда Абонементы Блог Контакты